results

कम्प्युटर अपरेटर दिपायलको लिखित परीक्षाको नतिजा

आयोगको सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको विज्ञापन नं.२१८०-२१८४/०६९-७०, विविध सेवा, रा..अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर (प्रा.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Source: www.psc.gov.np

विज्ञापन  नं.- २१८०/०६-०७० खुला

माग पदसङ्ख्याः- ()

Read more

results

कम्प्युटर अपरेटर सुर्खेतको लिखित परीक्षाको नतिजा

आयोगको मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं.१६८१-१६८४/०६९-७०, विविध सेवा, रा..अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर (प्रा.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

विज्ञापन  नं.- १६८१/०६-०७० खुला

माग पदसङ्ख्याः- (पाँच)

विज्ञापन  नं.- १६८१/०६-०७० खुला

माग पदसङ्ख्याः- (पाँच)

Read more

results

कम्प्युटर अपरेटर पोखराको लिखित परीक्षाको नतिजा

आयोगको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको विज्ञापन नं.११७७-११८२/०६९-७०, विविध सेवा, रा..अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर (प्रा.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Read more

results

कम्प्युटर अपरेटर धनकुटाको लिखित परीक्षाको नतिजा

आयोगको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको विज्ञापन नं.१९१-१९६/०६९-७० अनुसार विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर (प्रा.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Read more

Answer of Assistant Computer Operator Examination of PSC 2070

लोक सेवा आयोगद्वारा २०७०।०२।२५ गते सम्पन्न राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी

सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको संभावित उत्तरकुञ्जिका यस प्रकार रहेको छ ।

लोक सेवा आयोग

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, विविध सेवा, सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा

२०७०।०।२

उत्तरकुञ्जिका (Answers)

कीः (A)

1. Workgroup name

Read more

Public Service Commission Assistant Computer Operator Examination Question-2070

लोक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७०।०२।२५ गते संचालित सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्र

लोक सेवा आयोग

राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी, विविध/व्य.संसद सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा

२०७०।२।२५

कीः (A)          

पूर्णाङ्कः ५०

समयः ४५ मिनेट   

विषयः सेवा सम्बन्धि

 

1. Which of the following items do not have unique on a network?

a. IP Address

b. Computer Name

c. Workgroup name

d. All of the above

Read more

answer

Answer of Computer Operator Examination of PSC 2070

लोक सेवा आयोगद्वारा २०७०।०१।२८ गते सम्पन्न राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको संभावित उत्तरकुञ्जिका यस प्रकार रहेको छ ।

लोक सेवा आयोग

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, विविध सेवा, कम्प्यूटर अपरेटर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा

२०७०।०१।२८

उत्तरकुञ्जिका (Answers)

KEY:A

KEY:B

KEY:C

KEY:D

1. D 1. A 1. C 1. D
2. C 2. C 2. D 2. C
3. A 3. A 3. C 3. C
4. B 4. C 4. D 4. D
5. B 5. A 5. D 5. B
6. C 6. C 6. D 6. D
7. D 7. A 7. D 7. B
8. B 8. D 8. C 8. A
9. A 9. D 9. B 9. A
10. D 10. A 10. B 10. C
11. D 11. B 11. B 11. C
12. C 12. B 12. A 12. B
13. B 13. A 13. B 13. C
14. B 14. A 14. C 14. D
15. D 15. B 15. B 15. D
16. B 16. D 16. D 16. D
17. C 17. C 17. B 17. D
18. B 18. A 18. A 18. C
19. C 19. B 19. D 19. B
20. A 20. B 20. B 20. B
21. C 21. C 21. C 21. B
22. A 22. D 22. C 22. A
23. D 23. B 23. B 23. B
24. D 24. A 24. B 24. C
25. B 25. D 25. C 25. B
26. B 26. D 26. D 26. A
27. D 27. C 27. C 27. B
28. B 28. B 28. A 28. A
29. C 29. B 29. C 29. D
30. C 30. D 30. C 30. B
31. D 31. D 31. D 31. C
32. D 32. C 32. D 32. C
33. B 33. B 33. C 33. B
34. B 34. C 34. B 34. B
35. A 35. A 35. D 35. C
36. A 36. C 36. D 36. D
37. C 37. A 37. C 37. C
38. A 38. D 38. C 38. A
39. B 39. D 39. B 39. C
40. A 40. B 40. D 40. C
41. D 41. B 41. B 41. D
42. A 42. A 42. C 42. D
43. D 43. B 43. C 43. C
44. D 44. C 44. D 44. B
45. A 45. C 45. B 45. D
46. B 46. D 46. D 46. D
47. B 47. D 47. B 47. C
48. A 48. B 48. A 48. C
49. A 49. B 49. A 49. B
50. B 50. A 50. C 50. D

Prepared By: Manoj Kumar Neupane, manojneupane@gmail.com

 

practice

Public Service Commission Computer Operator Examination Question-2070

लोक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७०।०१।२८ गते संचालित कम्प्यूटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्र

लोक सेवा आयोग

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, विविध सेवा, कम्प्यूटर अपरेटर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा

२०७०।०१।२८

Key: (A)   समयः ४५ मिनेट

उत्तरपुस्तिकामा प्रश्नपत्रको Key अनिवार्य रुपले उल्लेख गर्नुपर्नेछ । उल्लेख नगरेमा उत्तरपुस्तिका रद्द हुनेछ । साथै परीक्षामा क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

वस्तुगत बहुउत्तर (५०×=५० अंक)

1. A small or intelligent device is so called because it contains within it a

A. computer

B. microcomputer

C. programmable

D. sensor

Read more

practice

PSC Computer Operator Model Question-7

नमूना प्रश्न-

लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रममा आधारित

नेपाल विविध सेवाराजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर/डाटा इन्ट्रि सुपरभाइजर पदको

प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा २०७०

विषयः सेवा सम्बन्धी  पूर्णाङ्कः५०

समयः ४५ मि.                                                                                                                         की : A

1)   ___runs on computer hardware and serve as platform for other software to run on

a) Operating System

b) Application Software

c) System Software

d) All

Read more

practice

PSC Computer Operator Model Question-6

नमूना प्रश्न-६

लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रममा आधारित

नेपाल विविध सेवाराजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर/डाटा इन्ट्रि सुपरभाइजर पदको

प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा २०७०

विषयः सेवा सम्बन्धी                                                                                              पूर्णाङ्कः५०

समयः ४५ मि.                                                                                                         की B

 1. A computer can work continuously  for a long period due to its feature
  1. Reliability
  2. Versatility
  3. Consistency
  4. Diligence

  Read more