Archive for September 2013

Question

Computer Operator Practical Question Model-3

लोक सेवा आयोगद्वारा लिइने राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको लागि nareshmdr.com.np/ictexams द्वारा तयार पारिएको

(लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रममा आधारित नमुना प्रश्न)

 Computer Operator Practical Question (Model Set-3) Read more