Archive for June 2013

Answer of Assistant Computer Operator Examination of PSC 2070

लोक सेवा आयोगद्वारा २०७०।०२।२५ गते सम्पन्न राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी

सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको संभावित उत्तरकुञ्जिका यस प्रकार रहेको छ ।

लोक सेवा आयोग

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, विविध सेवा, सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा

२०७०।०।२

उत्तरकुञ्जिका (Answers)

कीः (A)

1. Workgroup name

Read more

Public Service Commission Assistant Computer Operator Examination Question-2070

लोक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७०।०२।२५ गते संचालित सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्र

लोक सेवा आयोग

राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी, विविध/व्य.संसद सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा

२०७०।२।२५

कीः (A)          

पूर्णाङ्कः ५०

समयः ४५ मिनेट   

विषयः सेवा सम्बन्धि

 

1. Which of the following items do not have unique on a network?

a. IP Address

b. Computer Name

c. Workgroup name

d. All of the above

Read more