Archive for Results

results

कम्प्युटर अपरेटर काठमाडौको लिखित परीक्षाको नतिजा

आयोगको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौंको विज्ञापन नं. ७०४-७१०/०६९-७० अनुसार विविध सेवा, रा..अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर (प्रा.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Source: www.psc.gov.np

विज्ञापन  नं.- ७०४/०६-०७० खुला

माग पदसङ्ख्याः- ३३ (तेत्तीस)

Read more

results

कम्प्युटर अपरेटर दिपायलको लिखित परीक्षाको नतिजा

आयोगको सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको विज्ञापन नं.२१८०-२१८४/०६९-७०, विविध सेवा, रा..अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर (प्रा.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Source: www.psc.gov.np

विज्ञापन  नं.- २१८०/०६-०७० खुला

माग पदसङ्ख्याः- ()

Read more

results

कम्प्युटर अपरेटर सुर्खेतको लिखित परीक्षाको नतिजा

आयोगको मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं.१६८१-१६८४/०६९-७०, विविध सेवा, रा..अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर (प्रा.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

विज्ञापन  नं.- १६८१/०६-०७० खुला

माग पदसङ्ख्याः- (पाँच)

विज्ञापन  नं.- १६८१/०६-०७० खुला

माग पदसङ्ख्याः- (पाँच)

Read more

results

कम्प्युटर अपरेटर पोखराको लिखित परीक्षाको नतिजा

आयोगको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको विज्ञापन नं.११७७-११८२/०६९-७०, विविध सेवा, रा..अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर (प्रा.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Read more

results

कम्प्युटर अपरेटर धनकुटाको लिखित परीक्षाको नतिजा

आयोगको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको विज्ञापन नं.१९१-१९६/०६९-७० अनुसार विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर (प्रा.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Read more