Archive for Model Questions

Answer of Assistant Computer Operator Examination of PSC 2070

लोक सेवा आयोगद्वारा २०७०।०२।२५ गते सम्पन्न राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी

सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको संभावित उत्तरकुञ्जिका यस प्रकार रहेको छ ।

लोक सेवा आयोग

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, विविध सेवा, सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा

२०७०।०।२

उत्तरकुञ्जिका (Answers)

कीः (A)

1. Workgroup name

Read more

answer

Answer of Computer Operator Examination of PSC 2070

लोक सेवा आयोगद्वारा २०७०।०१।२८ गते सम्पन्न राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको संभावित उत्तरकुञ्जिका यस प्रकार रहेको छ ।

लोक सेवा आयोग

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, विविध सेवा, कम्प्यूटर अपरेटर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा

२०७०।०१।२८

उत्तरकुञ्जिका (Answers)

KEY:A

KEY:B

KEY:C

KEY:D

1. D 1. A 1. C 1. D
2. C 2. C 2. D 2. C
3. A 3. A 3. C 3. C
4. B 4. C 4. D 4. D
5. B 5. A 5. D 5. B
6. C 6. C 6. D 6. D
7. D 7. A 7. D 7. B
8. B 8. D 8. C 8. A
9. A 9. D 9. B 9. A
10. D 10. A 10. B 10. C
11. D 11. B 11. B 11. C
12. C 12. B 12. A 12. B
13. B 13. A 13. B 13. C
14. B 14. A 14. C 14. D
15. D 15. B 15. B 15. D
16. B 16. D 16. D 16. D
17. C 17. C 17. B 17. D
18. B 18. A 18. A 18. C
19. C 19. B 19. D 19. B
20. A 20. B 20. B 20. B
21. C 21. C 21. C 21. B
22. A 22. D 22. C 22. A
23. D 23. B 23. B 23. B
24. D 24. A 24. B 24. C
25. B 25. D 25. C 25. B
26. B 26. D 26. D 26. A
27. D 27. C 27. C 27. B
28. B 28. B 28. A 28. A
29. C 29. B 29. C 29. D
30. C 30. D 30. C 30. B
31. D 31. D 31. D 31. C
32. D 32. C 32. D 32. C
33. B 33. B 33. C 33. B
34. B 34. C 34. B 34. B
35. A 35. A 35. D 35. C
36. A 36. C 36. D 36. D
37. C 37. A 37. C 37. C
38. A 38. D 38. C 38. A
39. B 39. D 39. B 39. C
40. A 40. B 40. D 40. C
41. D 41. B 41. B 41. D
42. A 42. A 42. C 42. D
43. D 43. B 43. C 43. C
44. D 44. C 44. D 44. B
45. A 45. C 45. B 45. D
46. B 46. D 46. D 46. D
47. B 47. D 47. B 47. C
48. A 48. B 48. A 48. C
49. A 49. B 49. A 49. B
50. B 50. A 50. C 50. D

Prepared By: Manoj Kumar Neupane, manojneupane@gmail.com

 

practice

Public Service Commission Computer Operator Examination Question-2070

लोक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७०।०१।२८ गते संचालित कम्प्यूटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्र

लोक सेवा आयोग

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, विविध सेवा, कम्प्यूटर अपरेटर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा

२०७०।०१।२८

Key: (A)   समयः ४५ मिनेट

उत्तरपुस्तिकामा प्रश्नपत्रको Key अनिवार्य रुपले उल्लेख गर्नुपर्नेछ । उल्लेख नगरेमा उत्तरपुस्तिका रद्द हुनेछ । साथै परीक्षामा क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

वस्तुगत बहुउत्तर (५०×=५० अंक)

1. A small or intelligent device is so called because it contains within it a

A. computer

B. microcomputer

C. programmable

D. sensor

Read more

practice

PSC Computer Operator Model Question-7

नमूना प्रश्न-

लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रममा आधारित

नेपाल विविध सेवाराजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर/डाटा इन्ट्रि सुपरभाइजर पदको

प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा २०७०

विषयः सेवा सम्बन्धी  पूर्णाङ्कः५०

समयः ४५ मि.                                                                                                                         की : A

1)   ___runs on computer hardware and serve as platform for other software to run on

a) Operating System

b) Application Software

c) System Software

d) All

Read more

practice

PSC Computer Operator Model Question-6

नमूना प्रश्न-६

लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रममा आधारित

नेपाल विविध सेवाराजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर/डाटा इन्ट्रि सुपरभाइजर पदको

प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा २०७०

विषयः सेवा सम्बन्धी                                                                                              पूर्णाङ्कः५०

समयः ४५ मि.                                                                                                         की B

 1. A computer can work continuously  for a long period due to its feature
  1. Reliability
  2. Versatility
  3. Consistency
  4. Diligence

  Read more

practice

PSC Computer Operator Model Question-5

नमूना प्रश्न-

लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रममा आधारित

नेपाल विविध सेवा, राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर/डाटा इन्ट्रि सुपरभाइजर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा २०७०

विषयः सेवा सम्बन्धी                                                                                              पूर्णाङ्कः५०

समयः ४५ मि.                                                                                                         की : D

 

1. Raw facts and figures about any particular topic are

A) Information

B) Facts

C) Data

D) None of above

Read more

PSC Computer Operator Model Question-4

नमूना प्रश्न-

लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रममा आधारित

नेपाल विविध सेवा, राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर/डाटा इन्ट्रि सुपरभाइजर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा २०७०

विषयः सेवा सम्बन्धी                                                                                              पूर्णाङ्कः५०

समयः ४५ मि.                                                                                                         की : D

 

1. Which of the following is used to create HTML document?

A. Notepad

B. MS FrontPage

C. MS Word

D. All of the above

Read more

practice

PSC Computer Operator Model Question-3

नमूना प्रश्न-

लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रममा आधारित

नेपाल विविध सेवा, राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर/डाटा इन्ट्रि सुपरभाइजर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा २०७०

विषयः सेवा सम्बन्धी                                                                                              पूर्णाङ्कः५०

समयः ४५ मि.                                                                                                         की : C

 

1. Which of the following is two-way communication?

A. Walkie-Talkie

B. Television

C. Telephone

D. Telegram

Read more

practice

PSC Computer Operator Model Question-2

नमूना प्रश्न-

लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रममा आधारित

नेपाल विविध सेवा, राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर/डाटा इन्ट्रि सुपरभाइजर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा २०७०

विषयः सेवा सम्बन्धी                                                                                              पूर्णाङ्कः५०

समयः ४५ मि.                                                                                                         की : A

1. Which is correct?

a) Latency time = seek time + Access time

b) Seek time = Latency time + Access time

c) Access time = latency time + Seek time

d)  None

Read more

Question

PSC Computer Operator Model Question-1

नमूना प्रश्न सेट- १

लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रममा आधारित

नेपाल विविध सेवा,राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर/डाटा इन्ट्रि सुपरभाइजर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा २०७०

विषयः सेवा सम्बन्धी                     पूर्णाङ्कः५०

समयः ४५ मि.                                की : A

1. Chief component of first generation computer was

a. Transistors

b. Vacuum Tubes and Valves

c. Integrated Circuits

d. None of above

Read more