Archive for Webpage Designing

Answer of Assistant Computer Operator Examination of PSC 2070

लोक सेवा आयोगद्वारा २०७०।०२।२५ गते सम्पन्न राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी

सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको संभावित उत्तरकुञ्जिका यस प्रकार रहेको छ ।

लोक सेवा आयोग

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, विविध सेवा, सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा

२०७०।०।२

उत्तरकुञ्जिका (Answers)

कीः (A)

1. Workgroup name

Read more

answer

Answer of Computer Operator Examination of PSC 2070

लोक सेवा आयोगद्वारा २०७०।०१।२८ गते सम्पन्न राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको संभावित उत्तरकुञ्जिका यस प्रकार रहेको छ ।

लोक सेवा आयोग

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, विविध सेवा, कम्प्यूटर अपरेटर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा

२०७०।०१।२८

उत्तरकुञ्जिका (Answers)

KEY:A

KEY:B

KEY:C

KEY:D

1. D 1. A 1. C 1. D
2. C 2. C 2. D 2. C
3. A 3. A 3. C 3. C
4. B 4. C 4. D 4. D
5. B 5. A 5. D 5. B
6. C 6. C 6. D 6. D
7. D 7. A 7. D 7. B
8. B 8. D 8. C 8. A
9. A 9. D 9. B 9. A
10. D 10. A 10. B 10. C
11. D 11. B 11. B 11. C
12. C 12. B 12. A 12. B
13. B 13. A 13. B 13. C
14. B 14. A 14. C 14. D
15. D 15. B 15. B 15. D
16. B 16. D 16. D 16. D
17. C 17. C 17. B 17. D
18. B 18. A 18. A 18. C
19. C 19. B 19. D 19. B
20. A 20. B 20. B 20. B
21. C 21. C 21. C 21. B
22. A 22. D 22. C 22. A
23. D 23. B 23. B 23. B
24. D 24. A 24. B 24. C
25. B 25. D 25. C 25. B
26. B 26. D 26. D 26. A
27. D 27. C 27. C 27. B
28. B 28. B 28. A 28. A
29. C 29. B 29. C 29. D
30. C 30. D 30. C 30. B
31. D 31. D 31. D 31. C
32. D 32. C 32. D 32. C
33. B 33. B 33. C 33. B
34. B 34. C 34. B 34. B
35. A 35. A 35. D 35. C
36. A 36. C 36. D 36. D
37. C 37. A 37. C 37. C
38. A 38. D 38. C 38. A
39. B 39. D 39. B 39. C
40. A 40. B 40. D 40. C
41. D 41. B 41. B 41. D
42. A 42. A 42. C 42. D
43. D 43. B 43. C 43. C
44. D 44. C 44. D 44. B
45. A 45. C 45. B 45. D
46. B 46. D 46. D 46. D
47. B 47. D 47. B 47. C
48. A 48. B 48. A 48. C
49. A 49. B 49. A 49. B
50. B 50. A 50. C 50. D

Prepared By: Manoj Kumar Neupane, manojneupane@gmail.com

 

practice

PSC Computer Operator Model Question-7

नमूना प्रश्न-

लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रममा आधारित

नेपाल विविध सेवाराजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर/डाटा इन्ट्रि सुपरभाइजर पदको

प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा २०७०

विषयः सेवा सम्बन्धी  पूर्णाङ्कः५०

समयः ४५ मि.                                                                                                                         की : A

1)   ___runs on computer hardware and serve as platform for other software to run on

a) Operating System

b) Application Software

c) System Software

d) All

Read more